Ásványolajalapú, lítiumszappant és adalékokat tartalmazó konzisztens kenőanyag.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés:
Halmazállapot:
konzisztens
Szín:
a termékspecifikáció szerint
Szag:
jellegzetes, ásványolajszerű
Állapotváltozás:
a felületen hosszú tárolás alatt olaj válhat ki
Folyáspont (MSZ ISO 3016):

Lobbanáspont (MSZ EN 22592):
> 200°C
Gyúlékonyság:

Öngyulladás:
nem öngyulladó
Robbanási tulajdonságok:
nem robbanásveszélyes
Oxidálási tulajdonságok:

Gőznyomás:

Sűrűség 20°C-on (MSZ ISO 3675):
0,92 g/cm3
Oldhatóság:
gyakorlatilag vízoldhatatlan
Oktanol/víz megoszlási együttható:

Egyebek:

Cseppenéspont (MSZ ISO 2176): > 180°C
Törés utáni penetráció (60), 0,1 mm
(MSZ ISO 2137):
280